SUF Göteborgs stadgar

Antagna på halvårsmötet 2 oktober 2004, samt med ändringar vid halvårsmötet 26 februari 2005, 3 februari 2010, 19 mars och 19 november 2012.

1. ALLMÄNT

Mom 1. SUF GBG är en självstyrande klubb som är en del av den landsomfattande federationen syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF).
Mom 2. SUF GBG ger SUFs stadgar och principförklaring sitt fulla stöd.
Mom 3. SUF GBG har Göteborg med omnejd som sitt verksamhetsområde.
Mom 4. SUF GBGs budget- och verksamhetsår sträcker sig mellan två halvårsmöten, det vill säga normalt ett halvår.
Mom 5. Stadgeändringar får endast göras på halvårsmöte eller extra halvårsmöte.
Mom 6. Då syndikalismen är en utomparlamentarisk rörelse ställer sig SUF GBG utanför varje politiskt parti, och kan inte tvinga någon medlem att ge sitt stöd åt en partipolitisk organisation eller verksamhet.

2. UPPGIFT

Mom 1. SUF GBGs uppgifter är:
- att genom propaganda och informationsspridning aktivera ungdomar för de syndikalistiska idéerna.
- att genom informationsspridning öka kunskapen om den syndikalistiska idétraditionen och ett syndikalistiskt perspektiv på den aktuella utvecklingen i samhället.
- att ge medlemmarna möjlighet att genom studier i syndikalistisk teori och genom praktiskt engagemang öka sin kunskap om syndikalismen och att tillsammans med andra utvecklas som frihetliga socialister och revolutionärer.
- att i enlighet med SUFs principförklaring kämpa för ett förverkligande av den frihetliga socialismen.

3. MEDLEMSKAP

Mom 1. En person som söker medlemskap i SUF GBG får det genom att först gå på två möten, sedan bli invald på medlemsmöte och betala medlemsavgiften. Om den sökande är utesluten ur annan klubb inom SUF skall detta vara känt vid invalet vilket annars förklaras ogiltigt.
Mom 2. Rätt till medlemskap äger alla som erkänner SUF GBGs lokala stadgar, SUFs principförklaring och SUFs stadgar.
Mom 3. Medlemsavgift skall betalas inom 2 medlemsmöten efter varje halvårsmöte. Medlemsavgiftens storlek fastställs av halvårsmöte. Om medlemsavgiften ej betalats 2 medlemsmöten efter halvårsmöte utesluts personen men har rätt att söka nytt medlemskap. Halvårsmöte eller medlemsmöte kan bevilja en person uppskov. Medlemsmöte kan besluta om reducering av medlemsavgiften för enstaka personer.
Mom 4. Medlem som motverkar SUF GBGs uppgift och verksamhet eller begår ett stadgebrott kan uteslutas av 2 på rad följande medlemsmöten. Uteslutning kan ej överklagas, dock kan utesluten medlem ansöka om nytt medlemskap.
Mom 5. Utträde ur SUF GBG sker på medlems egen skriftliga eller muntliga begäran på medlemsmöte.

4. MÖTEN

Mom 1. Medlem i SUF GBG har tillträde till, samt yttranderätt och rösträtt vid, alla SUF GBGs möten. Tillträde, yttranderätt och rösträtt kan av mötet beviljas utomstående, detta skall tas upp i början av varje möte.
Mom 2. Halvårsmöte bör hållas i början av varje termin. Halvårsmöte har beslutanderätt i alla frågor som hänvisats till halvårsmöte. Till halvårsmötet skall alla medlemmar kallas senast 4 veckor innan mötet, motioner skall vara inlämnade och tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före mötet. AG skall ha motionerna utskrivna till mötet.
Mom 3. Medlemsmöte hålls varannan vecka. Medlemsmöte kan besluta ställa in nästa medlemsmöte. Medlemsmöte är underställt beslut fattade av halvårsmöte.
Mom 4. Medlemsmöte eller halvårsmöte kan fatta beslut om att ha ett extra halvårsmöte.
Mom 5. På halvårsmötet skall minst följande behandlas.
1. Mötets öppnande
2. Mötes behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av mötets justerare
6. Verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår
7. Kassörens genomgång av ekonomin
8. Ansvarsfrihet för avgående AG
9. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
10. Budget och medlemsavgifter
11. Val av ny kassör och vice kassör
12. Val av ny kontaktperson och vice kontaktperson
13. Val av sekreterare och vice sekreterare
14. Val av webbansvarig och vice webbansvarig
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Mom 6. I början av varje möte väljs:
a) en mötesordförande som för ordet och upprättar en talarlista med statistik över talarna, om behov av sådan lista finns.
b) en mötessekreterare som för protokoll, skriver ut protokollet och tar med det till följande medlemsmöte.
c) en justerare som kontrollerar protokollet och ev. justerar det
d) vilka utomstående som skall ha närvaro-, yttrande- och rösträtt.
Mom 7. Beslut på medlemsmöten tas genom enkel majoritet men konsensus eftersträvas. Principiella frågor och stadgeändringar måste röstas genom med 2/3 majoritet. Hemlig omröstning ska användas om någon medlem kräver det.

5. ARBETSGRUPPER

Mom 1. En arbetsgrupp är en grupp inom SUF GBG med en specifik uppgift. Arbetsgrupper bildas av medlemsmöten.
Mom 2. Arbetsgrupperna är öppna för alla SUF GBGs medlemmar.
Mom 3. Arbetsgrupperna skall redovisa sin verksamhet till medlemsmöte.
Mom 4. Arbetsgrupperna är underställda beslut av medlemsmöte.

6. ADMINISTRATIV GRUPP (AG)

Mom 1. SUF GBG har en permanent administrativ grupp (AG) som består av kassör, kontaktperson och sekreterare. Jämn könsfördelning och medlemsrotation eftersträvas.
Mom 2. Det åligger AG att kalla till och informera alla medlemmar om tid och plats för medlemsmöten, halvårsmöten och extra halvårsmöten i god tid.
Mom 3. AG förbereder varje medlemsmöte med bland annat ett förslag till dagordning.
Mom 4. AG skall sammanställa en verksamhetsberättelse för hela klubben inför varje halvårsmöte.
Mom 5. AG:s medlemmar väljs av halvårsmöte.
Mom 6. Kassörens uppgifter är:
- Att inför varje halvårsmöte framställa en ekonomisk rapport över klubbens verksamhet under det gångna halvåret.
- Att föra en lista över betalande medlemmar.
- Att handha klubbens kassa samt bokföring.
Mom 7. Kontaktpersonens uppgifter är:
- Att ta hand om alla utåtriktade kontakter om annat ej beslutats på medlemsmöte.
- Kontaktpersonen skall hålla en kontaktlista uppdaterad.

-Att administrera klubbens SMS-grupp

Mom 8. Sekreterarens uppgifter är:
- Att ansvara för alla SUF GBGs handlingar (utom ekonomiska). Medlemsmöte kan besluta om att dessa antingen arkiveras på t.ex. Arbetarrörelsens arkiv eller förstörs.
- Att se till att alla klubbens handlingar finns tillgängliga för alla medlemmar.

7. WEBBANSVARIG

Mom 1. Webbansvarig väljs av medlemsmöte.
Mom 2. Webbansvarigs uppgifter är:
- Att kontinuerligt uppdatera hemsidans framsida med nyheter om SUF GBGs göranden.

8. SUFS ORGAN OCH ORGANISATIONSHANDLINGAR

Mom 1. SUF GBG bör hjälpa till att sprida frihetlig socialistisk litteratur och kultur i allmänhet, och SUFs tidningar, häften och affischer i synnerhet.
Mom 2. SUF GBGs medlemmar ska bevara alla dokument, organisationshandlingar, propagandamaterial och annat material som kan vara av historisk och framtida intresse. Varje år ska kopior av protokoll, insändare och propagandamaterial skickas till Arbetarörrelsens Arkiv, medan originalen förvaras samlat inom SUF GBG.

9. KLUBBENS UPPLÖSANDE

Mom 1. SUF GBG kan lösas upp genom att ett sådant beslut tas med majoritet på två på varandra följande halvårsmöten, eller om det inte finns några medlemmar kvar.
Mom 2. Om SUF GBG läggs ner, tillfaller dess egendom Göteborgs LS av SAC till dess att en ny SUF-klubb bildas.